Pozwolenie na budowę hali przemysłowej – jakie dokumenty są potrzebne

Pozwolenie na budowę hali przemysłowej – jakie dokumenty są potrzebne

Żeby uzyskać pozwolenie na budowę hali przemysłowej, trzeba złożyć w odpowiednim urzędzie wniosek wraz z załącznikami. Jednym z załączników jest projekt budowlany. Co powinien zawierać taki projekt i jakie jeszcze dokumenty są potrzebne?

Wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę dostarcza się m.in. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Składa je inwestor, rzadziej pełnomocnik. Jest to dokument, na podstawie którego organ stwierdza, czy inwestor ma prawo zabudować działkę. Inwestor nie musi być właścicielem działki, by móc uzyskać pozwolenie na budowę – wystarczy, że ma zgodę właściciela. Do wniosku o pozwolenie na budowę nie trzeba dołączać żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających prawo dysponowania działką, wystarczy wspomniane oświadczenie. Oświadczenie należy złożyć na druku, którego wzór określają przepisy.

Jeśli dla obszaru, na którym jest budowana hala, nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jest potrzebna decyzja o warunkach zabudowy. Jest to dokument wydawany przez urząd gminy, w którym jest określony rodzaj inwestycji (np. hala magazynowa, sortownia owoców i warzyw, chłodnia) oraz jej cechy, czyli m.in. gabaryty hali (długość, szerokość, kubatura), wskaźniki zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej działki, i inne parametry uzależnione od specyfiki terenu i inwestycji.

Jeśli inwestor działa przez pełnomocnika, do wniosku trzeba również dołączyć pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę składa się także „cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami (…)” – tak wskazuje art. 33 ust. 2 pkt 1 prawa budowlanego. Co wchodzi w skład takiego projektu budowlanego? Jakie to są uzgodnienia i opinie?

Z czego składa się projekt budowlany hali przemysłowej?

Projekt budowlany składa się z dwóch głównych części: projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego, a także wspomnianych w poprzednim akapicie uzgodnień i pozwoleń.

Projekt zagospodarowania działki sporządza się na aktualnej mapie do celów projektowych. Przedstawia on usytuowanie wszystkich obiektów objętych wnioskiem o pozwolenie na budowę. Z kolei projekt architektoniczno-budowlany zawiera w sobie kilka części. Zawsze jest to architektura i konstrukcja, a oprócz tego instalacje wewnętrzne sanitarne, elektroenergetyczne i inne, w które ma być wyposażony budynek. Projekt architektoniczno-budowlany musi przedstawiać rozwiązania wszystkich obiektów objętych wnioskiem, czyli na przykład również sieci, przyłączy – jeśli występuje się o pozwolenie na ich budowę.

W skład projektu budowlanego zawsze wchodzą oświadczenia projektantów i sprawdzających o wykonaniu projektu zgodnie z przepisami, a także ich zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwych izb samorządu zawodowego.

Projekt musi być sprawdzony przez projektantów każdej branży, a w razie potrzeby również uzgodniony przez rzeczoznawców do spraw: zabezpieczeń przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, higieniczno-sanitarnych.

W skład projektu budowlanego wchodzą również inne dokumenty zależne od rodzaju inwestycji i jej lokalizacji. Mogą to być na przykład: decyzja środowiskowa, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie konserwatora zabytków, decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej, zgoda na lokalizację obiektu lub urządzenia w pasie drogowym lub przy drodze.

W tekście nie wymieniliśmy wszystkich opinii, uzgodnień i decyzji, które mogą być potrzebne, ponieważ nie sposób przewidzieć wszystkich przypadków. Każda inwestycja, a już szczególnie tak skomplikowana jak budowa hali przemysłowej, jest bowiem inna. O prawidłową zawartość projektu budowlanego dba projektant, który powinien również wskazać inwestorowi, jakie dodatkowe dokumenty będą mu potrzebne.


Artykuł został przygotowany przez firmę CoBouw Polska polsko – holenderską spółkę budowlaną, specjalizującej się w kompleksowej realizacji hal stalowych.